ການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ

ດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນໃໝ່ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທຸກໆມື້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ກັບທາງເລືອກໃດໃໝ່ໆທີ່ທ່ານມີສໍາລັບການບໍລິຫານຄວາມຮັ່ງມີ. ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບຄວາມສົມດຸນ, ການລົງທຶນທີ່ດີມີແນວໂນ້ມຈະລວມເອົາຊັບສິນທີ່ສ່ຽງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ.

ຂະນະທີ່ການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດແມ່ນຈະຖືຄວາມສ່ຽງຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໃນທາງສະຖິຕິ, ຜົນຕອບແທນແມ່ນສູງກວ່າ ຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດໄດ້ຖືກຊື້ ພາຍໃນຂອບເຂດລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.

ນີ້ຈະໃຫ້ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນແກ່ບັນຊີແຍກປະເພດ ທີ່ຖືກປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກນັກຂີ້ລັກຂໍ້ມູນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດຖືກສໍາເນົາຫາຄອມພິວເຕີໃດໜຶ່ງໄດ້. ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາການເຂົ້າລະຫັດ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປອມເງິນຫລຽນຕ່າງໆ. ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍ ເນື່ອງຈາກລັກສະນະກະຈາຍອໍານາດຂອງພວກມັນ. ຜູ້ໃຊ້ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການເຂົ້າແຊກແຊງ ແລະ ການຈັດການຈາກລັດຖະບານ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດຈະຊ່ວຍແຍກບັນດາທະນາຄານຜູກຂາດ ທີ່ໃຊ້ສະກຸນເງິນຕ່າງໆອອກຈາກກັນ.

ຄົນຈະຖືກດຶງດູດເຂົ້າຫາສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ ເນື່ອງຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ, ອື່ນໆ:

1: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍ ສໍາລັບຜົນຕອບແທນ.?


ເມື່ອພວກເຮົາລົງທຶນ, ພວກເຮົາປາຖະໜາ ແລະ ແນ່ໃສ່ຜົນຕອບແທນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງສຸດ. ແມ່ນແລ້ວ, ບໍ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າປະເພດການລົງທຶນໃດໜຶ່ງ ຫລາຍກວ່າສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ; ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະຍັບເຂົ້າມາໃກ້ ຄືເປັນສະຖານທີ່ ທີສອງໃນດ້ານຜົນຕອບແທນ. ແນ່ນອນ, ຜົນຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າຍັງໝາຍເຖິງການຜັນຜວນທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ການຜັນຜວນທີ່ສູງສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ຫລາຍກວ່າ. ການວິເຄາະທາງສະຖິຕິສໍາລັບສອງສາມປີຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດຫາກສູນເສຍຄ່າຂອງມັນ, ປົກກະຕິ ມັນຈະເສຍຄ່າປະມານ 2/3 ຫາ ¾ ຈາກບັນທຶກລາຄາສູງກ່ອນໜ້ານີ້. ແຕ່ວ່າ ທີ່ສໍາຄັນ ເມື່ອມັນດີດຕົວຄືນ, ມັນຈະຂຶ້ນເຖິງ 10 ເທົ່າຈາກຄວາມສູງກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງມັນ. ອີງຕາມການວິເຄາະ ແລະ ຜົນວິເຄາະເຫລົ່ານີ້, ມັນມີຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ຖ້າຜູ້ໜຶ່ງຈໍາຕ້ອງຊື້ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ ອອກຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ ຫລື ໃນລະດັບສ່ວນຫລຸດຂະໜາດໃຫຍ່ ຈາກລາຄາສູງສຸດກ່ອນໜ້ານີ້, ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະກັບຄືນມາສອງສາມເທົ່າ.

2: ໄລຍະວົງຈອນລາຄາທີ່ສັ້ນຂຶ້ນ


ເນື່ອງຈາກປະເພດຊັບສິນໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດແມ່ນສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນໃໝ່ໄດ້ຫລາຍພັນຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ທຸກໆມື້. ສາຍເລືອດໃໝ່ຈະນໍາເອົາເງິນທຶນໃໝ່ເຂົ້າໃນປະເພດຊັບສິນທີ່ເຕີບໂຕໄດ້ໄວທີ່ສຸດ. ເພາະສະນັ້ນ, ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດຕ້ອງການເວລາໜ້ອຍດຽວທີ່ຈະດີດຕົວກັບ ຫລັງຈາກໄລຍະພັກຕົວຂອງຕະຫລາດ, ປົກກະຕິຈະພາຍໃນເດືອນ ທຽບກັບປະເພດຊັບສິນອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ: ຮຸ້ນ, ສິນຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນ Fiat ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີໃນການຟື້ນຕົວ. ນັກລົງທຶນຮູ້ວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດຖອນເງິນອອກຈາກການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້ອນຂ້າງໄວວາ.

3. ອຸປະທານທີ່ຈໍາກັດ


ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີອຸປະທານທີ່ຈໍາກັດໃນການຈໍລະຈອນຂອງເງິນ. ເນື່ອງຈາກຫລາຍທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີບຣ໋ອກເຊັນ, ອຸປະສົງສໍາລັບສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ອຸປະສົງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມໄປດ້ວຍອຸປະທານທີ່ຈໍາກັດ ໝາຍເຖິງລາຄາມີພຽງແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.

ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດໂດຍມູນຄ່າຕາມລາຄາຕະຫລາດ ແມ່ນບໍ່ມີໃຜນອກເໜືອຈາກເງິນບິດຄອນ (XBT), ຕາມມາດ້ວຍເງິນ Ethereum (ETH) ແລະ ເງິນ Ripples (XRP). ມີຫລາຍ Altcoins ອື່ນໆໃນຕະຫລາດ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ແນວຄິດຂອງເງິນຫລຽນຢ່າງຊັດເຈນ ກ່ອນລົງທຶນ.

ມີສອງສາມຂໍ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ ກ່ອນນັກລົງທຶນຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ ດັ່ງນີ້:

  1. ຈະມີອຸປະທານທີ່ຈໍາກັດ/ສູງສຸດໃນການໝຸນວຽນທາງການເງິນບໍ່?
  2. ຈຸດປະສົງຂອງເງິນຫລຽນແມ່ນຫຍັງ?
  3. ເງິນຫລຽນແມ່ນນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນແພຣດຟອມຕົວເອງ ຄືກັບເງິນ Ether ໃນສະກຸນເງິນ Ethereum ແລະ ເງິນRipples ໄດ້ບໍ່ ຫລື ເປັນພຽງແຕ່ຫລຽນ ທີ່ເປັນສື່ກາງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາ ເຊັ່ນ: ເງິນບິດຄອນ ແລະ ເງິນ Litecoin?
  4. ຈະມີຜູ້ໃຊ້ຫລາຍປານໃດທີ່ຈະໃຊ້ແພຣດຟອມ/ເງິນຫລຽນ?
  5. ແພຣດຟອມບຣ໋ອກເຊັນທີ່ສ້າງເງິນຫລຽນຈະມີຜົນກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວບໍ່?
  6. ຕິດຕາມບັນທຶກ/ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຜ່ານມາຂອງເງິນຫລຽນ.

Financial.org ຈະສຶກສາສະມາຊິກພວກເຮົາ ດ້ວຍການແນ່ໃສ່ພື້ນຖານ ແລະ ແນວຄິດໂຄງການ, ແພຣດຟອມ ແລະ ເງິນຫລຽນ ພ້ອມທັງຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຄາດໄວ້. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດປະສົບຜົນສໍາເລັດ:

  • ທໍາອິດ, ມັນຕ້ອງເກີດມາຈາກແພຣດຟອມບຣ໋ອກເຊັນ ທີ່ມີແນວຄິດທີ່ໜ້າດຶງດູດ (ຫລັກຖານຄວາມສໍາເລັດ).
  • ສອງ, ຄວາມສາມາດທາງການເງິນ, ແຜນການ ແລະ ອະນາຄົດທັງໝົດ ພ້ອມທັງພື້ນຖານຂອງແພຣດຟອມ ທີ່ສ້າງສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ ຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ; ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຕ້ອງສາມາດສ້າງລາຍຮັບທີ່ພຽງພໍໃນໄລຍະຍາວ ອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ ແລະ ສໍາເລັດຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງມັນ.
  • ສຸດທ້າຍ, ມັນກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງຜູ້ໃຊ້! ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ໃຊ້ພຽງພໍ, ແມ້ແຕ່ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດທີ່ດີສຸດ ຈະຍັງເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນແຂງຄ່າໃນດ້ານລາຄາ. ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ ຫລັງຈາກທັງໝົດ ແມ່ນຄືກັບສິນຄ້າ; ມັນແມ່ນສິນຄ້າ ອີງຕາມນິຍາມ. ເມື່ອໃດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດີ ດ້ວຍອຸປະທານທີ່ຈໍາກັດ, ລາຄາຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ລົ້ມເຫລວໃນການບັນລຸຄວາມສາມາດທີ່ສູງສຸດ ເນື່ອງຈາກຂາດຜູ້ໃຊ້. ເຊື່ອວ່າຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນ 50,000 ຄົນແມ່ນຕົວເລກທີ່ມະຫັດສະຈັນຫລາຍ. ມີຫຍັງທີ່ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຈະຫລຸດໂອກາດຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງທີ່ຫລາຍກວ່ານັ້ນຈະເປັນການຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດ.

ສະຫລຸບແລ້ວ, ການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂຶ້ນ. ແນວໂນ້ມນີ້ແມ່ນຖືກກໍານົດໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງໜ້ອຍສໍາລັບ 3-5 ປີຂ້າງໜ້າ ກໍ່ຄືກັບສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ, ບໍລິສັດລະດັບຊາດ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າສູ່ເຕັກໂນໂລຊີບຣ໋ອກເຊັນ ແລະ ຮອງຮັບເອົາແອ໋ບນໍາໃຊ້ບຣ໋ອກເຊັນ.

ແນວຄິດການຮຽນຮູ້ຂອງ Financial.org ແມ່ນສົ່ງເສີມໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຕົນຈາກການລົງທຶນຫລາຍກວ່າ 20% ຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ. ແມ້ແຕ່ວ່າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນໃນຈຸດນີ້, ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະລົງທຶນເງິນເກັບເງິນທັງຊີວິດຂອງທ່ານທັງໝົດເອົາເຂົ້າໃນຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງການລົງທຶນແມ່ນຊື່ຂອງເກມດັ່ງກ່າວ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019