ພາລະກິດ
ພາລະກິດອົງກອນທີ່ເປັນແນວຄິດທໍາມະດາ ຍອມຮັບຈາກທຸກຄົນ

ເປົ້າໝາຍພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ສ້າງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງ Financial.org. ເນື້ອໃນເປົ້າໝາຍໂດຍຫຍໍ້ນີ້ ຈະປະກາດໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງຂອງອົງກອນພວກເຮົາ ແລະ ກໍານົດເຫດຜົນການມີຕົວຕົນຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງຈະສ້າງກອບ ແລະ ບໍລິບົດ ເພື່ອຊ່ວຍນໍາທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ການດໍາເນີນການຂອງອົງກອນ ດ້ວຍການກໍານົດເປົ້າໝາຍທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.

ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ພາລະກິດອົງກອນຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍນໍາທາງຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ; ກົງກັນຂ້າມ, ການຕັດສິນບັນຫາເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກກໍານົດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາລະກິດຂອງອົງກອນພວກເຮົາ ແກ່ສະມາຊິກ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການເງິນ ແລະ ຊຸມຊົນຜູ້ນໍາໃຊ້ທົ່ວໂລກ.

ພາລະກິດເປົ້າໝາຍຂອງ Financial.org

ການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາທາງການເງິນມີພ້ອມໃຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ສັບສົນ. ເຊິ່ງຈະໃຊ້ການຮ່ວມມືຫລາຍ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ ທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ເພື່ອສ້າງຄວາມຄິດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງຍີ້ຫໍ້ການສຶກສາ ແລະ ລະບົບ FINANCIAL ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ອີງໃສ່ປັດສະຍາການກໍ່ສ້າງຂ້າງເທິ່ງ ກັບບຸກຄົນທີ່ແບ່ງປັນເປົ້າໝາຍ, ຄວາມຄິດ, ຄວາມຫລົງໄຫລ ແລະ ມູມມອງຂອງພວກເຮົາ.

  1. ສຶກສາສະມາຊິກພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງການເງິນຕົວຈິງ, ແນວໂນ້ມຕະຫລາດລ້າສຸດ ແລະ ແນວຄິດການລົງທຶນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດບັນລຸເສລີພາບທາງການເງິນຕະຫລອດເວລາ.​
  2. ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີການສຶກສາດີ ແລະ ມີສະເຖຍລະພາບ ຈາກຫລາຍໆເສດຖະກິດການເມືອງ ພູມີສາດທີ່ຕ່າງກັນ.
  3. ສະໜອງລະບົບການເງິນທີ່ເປັນກາງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການສຶກສາ ເປັນເປົ້າໝາຍສໍາຄັນສຸດ ຕໍ່ກັບປະຊາຄົມໂລກ.
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019